Om oss

Över 100 års samlad erfarenhet av fasadrenovering hos våra arbetsledare innebär en spetskompetens som borgar för toppkvalitetet genom ett erfarenhetsbaserat och lösningsorienterat arbete med våra kunders fastigheter.

Väder, tidigare material, underlag, anslutningar och läge är saker som i stor utsträckning kan påverka det som vi i branschen kallar för yttre klimatavskiljare. Alt detta är vardagsmat för oss och vi hittar hållbara lösningar för varje tillfälle. RV Fasad & Bygg AB startades 2007, men innan dess arbetade vi i ledningen, samt kärntruppen av hantverkarna under annan regi. Då låg nästan all fokus på fasader, balkonger och tak, med tillhörande anslutningar – men 2008 inleddes ett gott samarbete med skickliga hanverkare inom fönster, och sedan dess har vi framgångsrikt även arbetat med fönsterbyten och fönsterrenoveringar. Första riktigt stora fönsterjobbet var byte av ca 800 fönster åt familjebostäder i Tensta. 2011 utförde vi det dittills största renoveringsjobbet med kulturhistoriskt värdefulla fönster, på Historiska museet i Stockholm – uppdragsgivaren var Statens Fastighetsverk och förutom flera hundra totalrenoverade fönster, putsades och avfärgades även över 3000 kvm fasad och listverk med kulturhistoriskt traditionella material. Det blev ett arbete som under efterföljande år genererat många nya nöjda kunder med gamla men fullgoda återställda fönster.

fasadrenovering

Miljö- och kvalitetsledning (ISO 14001 och ISO 9001)

Vi arbetar systematiskt med att bibehålla och förbättra vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. En självklar del är kontinuerliga utbildningar inom området, där utbildningarna ”Arbetsmiljöansvarig inom byggprojekt”, samt ”miljöansvarig inom byggprojekt” hos Byggmästareföreningen i Stockholm är centrala.

Våra ledningssystem för miljö och kvalitet ansluter till standarderna ISO 14001 och ISO 9001, där det är centralt att identifiera viktiga miljö- och kvalitetsaspekter, där stor skillnad kan göras.

Minimering av osorterat avfall, minimering av energianvändning och koldioxidutsläpp, samt prioriterande av miljövänliga hållbara material ligger i topp i vår prioritering vid planering av arbeten.

Tydlighet i kommunikation och offerter till kunder, noggrann kommunikation och kontinuerlig fortbilning i de egna leden, samt val av funktionella material och metoder räknas in i viktiga kvalitetsaspekter, som vi ständigt utvecklar inom ledningssystemet.

För vår egen och för våra kunders säkerhet har vi i våra ledningssystem för miljö och kvalitet även införlivat ett viktigt kapitel som berör vårt systematiska arbetsmiljöarbete, vars fokus ligger på att skapa trivsel för både personal och boende samt förebygga olägenhet och risker för skador och olyckor.

Boendemiljö under och efter byggprojekt

Miljön i nära anslutning till arbetsplatsen är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i planerandet och utförandet av byggprojekt. Därför har vi i vårt miljöledningssystem införlivat åtgärder för att t.ex. minska risken för dammspridning och negativ bullerpåverkan för de boende i berörda fastigheter. Ställningar och arbetsområden vävs in med lämpligt material beroende på arbetets art. Kompressorer och dyl. är ljuddämpade. Även val av material och rekommendationer av material och metoder, sker utifrån ett hänsynstagande till en god boendemiljö. Andra viktiga aspekter som vi tar hänsyn till är daglig städning vid entréer och dylika områden där boende dagligen måste passera, och som inte kan stängas av. Med rätt fokus kan mycket enkla åtgärder göras för att ansenligt förbättra närmiljön.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering