RV Fasad

Riktlinjer och standarder vid entreprenader

Introduktion till riktlinjer och standarder inom entreprenader i Sverige:

I Sverige regleras både byggande och arbetsmiljö av olika föreskrifter och standarder för att säkerställa säkerhet, hälsa, och kvalitet i både bostäder och arbetsplatser. Bland de viktigaste regelsystemen och standarderna finns Boverkets Byggregler (BBR), arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), och Allmänna material- och arbetsanvisningar (AMA).

Boverkets Byggregler

Boverkets byggregler (BBR) är en samling föreskrifter och allmänna råd som reglerar byggande och boende i Sverige. BBR innehåller tekniska krav och anvisningar för hur olika typer av byggnader och anläggningar bör utformas och utföras. BBR omfattar områden som konstruktion, ventilation, brand, energi, tillgänglighet och mycket mer. Syftet med reglerna är att säkerställa att byggnader och installationer uppfyller grundläggande krav på säkerhet, hälsa, energihushållning och tillgänglighet.

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen refererar till lagarna och reglerna som styr arbetsmiljön och arbetshälsan i arbetslivet. Dessa lagar och bestämmelser är utformade för att säkerställa att arbetsplatser är säkra och hälsosamma för de anställda. I Sverige regleras arbetsmiljön av Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen (AFS 2001:1). Arbetsmiljölagen fastställer de grundläggande principerna för arbetsmiljöarbetet och anger arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.

Lagen omfattar områden som riskbedömning, förebyggande arbete, utbildning, och information om arbetsmiljön. Arbetsmiljöförordningen kompletterar lagen genom att specificera mer detaljerade krav och föreskrifter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av skrifter och allmänna råd. De är försedda med ett årtal och ett nummer. Till exempel AFS 2006:4. Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade regleringar. Dessa innehåller tvingande paragrafer samt allmänna råd, som är rekommendationer och ger vägledning

AMA

Allmänna material- och arbetsanvisningar (AMA) är en standardiserad systematik för att beskriva och specificera olika arbetsmoment och material inom bygg- och anläggningsbranschen. AMA-systemet används främst inom Sverige och är utvecklat av Svensk Byggtjänst, en organisation som arbetar med att tillhandahålla information och tjänster för byggsektorn. AMA-systemet är uppbyggt kring en strukturerad kod och indelning som gör det möjligt att enhetligt och tydligt beskriva olika delar av byggprocessen. Det omfattar bland annat beskrivningar av material, arbetsmetoder, mängder, enheter och prissättning. 

 

Syftet med AMA är att underlätta kommunikationen mellan olika aktörer inom byggsektorn, såsom entreprenörer, konsulter och beställare, genom att erbjuda en enhetlig och standardiserad terminologi och struktur. AMA kan användas vid upprättande av olika typer av dokument, inklusive anbudsunderlag, entreprenadavtal och beskrivningar av byggprojekt. Genom att följa AMA-systemet blir det lättare att jämföra olika offerter och att säkerställa att alla parter har en gemensam förståelse för vad som förväntas inom ramen för ett byggprojekt.

Text av:

Toni profilbild

Toni Vanhatalo

Arbetschef

Toni Vanhatalo, erfaren företagsledare inom arbetschef- och platsledningsroller, specialiserad inom betong-, fasad- och energiutredning. Expert på åtgärds- och underhållsplaner med fokus på miljö- och kvalitetssäkring inom olika projekt."

Dela artikeln:

Läs mer

Berätta hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss direkt på telefon eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontaktformulär

Mer om dig:
Du kontaktar oss som:
Ditt meddelande: