RV Fasad

Så går en entreprenad till från start - till mål

1

Initial kontakt och syn på plats

Anbudsgivaren skaffar sig kännedom om förhållanden som kan påverka anbudet genom platsbesök.

Anbud från entreprenör

I ett anbud specificerar och prissätter entreprenören vilka åtgärder och åtaganden som ingår utförandet. Här ska eventuella reservationer också ingå. Det vill säga saker som entreprenören inte har prissatt eller som denne inte kan prissätta på grund av oförutsägbara omständigheter.

2

3

Avtal mellan entreprenör och beställare

Avtalsformer inom byggbranschen kan variera beroende på projektets karaktär och parternas ansvarsfördelning. Två vanliga avtalsformer är AB-04 för utförandeentreprenad och ABT-06 för totalentreprenad. Skillnaderna mellan dessa två avtalsformer ligger främst i fördelningen av ansvar och risker mellan beställaren och entreprenören.

I AB-04, utförandeentreprenaden, är det beställaren som har det övergripande ansvaret för projektets underlag. Det innebär att beställaren bär risken för eventuella fel eller brister i de angivna underlagen. Entreprenören åtar sig däremot ansvaret för att utföra arbetet enligt dessa underlag och säkerställa att det genomförs korrekt.

Å andra sidan innebär ABT-06, totalentreprenaden, en betydligt större grad av ansvar och risk för entreprenören. I denna avtalsform har entreprenören inte bara ansvaret för själva utförandet av arbetet utan även för projekteringen. Detta innebär att entreprenören tar på sig ansvaret för att skapa korrekta och genomförbara planer och specifikationer. Det ger entreprenören ökad kontroll över hela processen men innebär samtidigt en högre grad av risk, eftersom denne måste hantera eventuella fel i både projektering och utförande.

Arbetsberedning av entreprenör

Inför arbetet tar entreprenören fram planer och kontroller för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Detta för att säkerställa att arbetet ska fungera smidigt och säkerställa arbetsmiljön samt förebygga fel.

4

5

Startmöte

Ett startmöte i byggbranschen är en viktig del av projektplaneringen, där parterna samlas för att diskutera och fastställa viktiga detaljer innan projektet påbörjas. Här presenteras även övergripande tidsplanen, inklusive viktiga milstolpar och deadlines samt en faktureringsplan. 

Byggmöten under produktion

Regelbundna avstämningar under projektet där status för tider, eventuella hinder eller andra omständigheter som berör entreprenaden avhandlas.

6

7

Besiktningar

Besiktningar kan utföras löpande under entreprenadens genomförande, så kallade förbesiktningar. Antal förbesiktningar beror på projektets omfattning och komplexitet. När alla ingående arbeten är utförda görs en slutbesiktning.

Slutmöte

Efter godkänd slutbesiktning hålls ett slutmöte där man sammanfattar projektet, planerar eventuella datum för garantier, gör en ekonomisk avstämning och ser till att alla parter är nöjda med det utförda arbetet. 

8

9

Garanti

Grantitiden för såväl AB-04 och ABT-06 är 5 år men med skillnaden att garantiåtagandets omfattning vid en totalentreprenad (ABT-06) innebär för entreprenörens del ett ansvar under garantitiden för såväl av honom utförd projektering som utförande. Materialgaranti är antingen 2 eller 5 år beroende på om det är beställaren eller entreprenören som valt materialet.

Text av:

Toni profilbild

Toni Vanhatalo

Arbetschef

Toni Vanhatalo, erfaren företagsledare inom arbetschef- och platsledningsroller, specialiserad inom betong-, fasad- och energiutredning. Expert på åtgärds- och underhållsplaner med fokus på miljö- och kvalitetssäkring inom olika projekt."

Dela artikeln:

Läs mer

Funderar ni över något?

Vi på RV Fasad finns alltid tillgängliga för att besvara era frågor och funderingar. Tveka inte på att ta kontakt med oss så hjälper vi er gärna vidare!