RV Fasad

Betongrenovering

Varför blir det skador i betong?

Skador i betong kan bero en mängd olika saker, och fastställande av orsakerna kräver i regel en undersökning på plats av våra betongkonsulter som har fördjupad kunskap i ämnet och gedigen erfarenhet av arbete med betong.

Vanligaste skadorna i betong

 • Korrosion av armeringsjärnen
 • Spjälkning
 • Frostsprängning
 • Färgsläpp pga fuktig betong eller felaktig färg
 • Sprickbildning och deformation

Vanligaste orsakerna till skador i betong

 • För tunt täckande betongskikt vid gjutning
 • Gammal betong har karbonatiserat fram till armering
 • Inträngande vatten på grund av sprickor
 • Fukt leds in i betongen via felaktiga infästningar
 • Betong ej frostsäker
 • Salter och avgaser
 • Mekanisk åverkan
 • Deformation
 • Undermålig armering

De vanligaste skadorna i betong som vi stöter på är skador som på ett eller annat sätt hänger ihop med korrosion av armeringsjärn, dvs betong spjälkar sönder pga armeringsjärnen börjat rosta. När stålarmeringen inuti betongen påbörjar korrosion, initierar rosten en sprängande process som bryter ner delar av betongstrukturen. Detta fenomen uppstår på grund av att rosten expanderar och ökar volymen på armeringen. Flera faktorer kan ligga till grund för att armeringen börjar korrodera.

En vanlig orsak i framförallt äldre konstruktioner är karbonatisering, där armeringen i betongen har förlorat sitt naturliga rostskydd till följd av att PH-värdet i betongens yttre skikt sjunker över tid. Denna process startar omedelbart efter att betongen härdat och vandrar sedan långsamt inåt i betongen med en hastighet på ca 1 mm per 3-5 år, beroende på betongkvalitet och yttre omständigheter. En av de vanligaste och viktigaste undersökningarna vi brukar få i uppdrag att göra, är att mäta hur djupt denna karbonatisering gått, ofta i kombination med att kartlägga djupet på befintlig bärande armering, för att röna ut hur mycket skydd som finns kvar naturligt i betongen. Många gånger kan man med olika karbonatiseringhämmande material utöka livstiden rejält på t.ex. gamla balkonger om man undersöker och renoverar samt skyddar dem i tid. 

 

Ofta ser man denna typ av skador på balkongers undersidor och fronter där spjälkning och sprickbildning har lett till att betongbitar lossnar och rostig armering exponeras. Sprickorna leder givetvis in vatten i betongkonstruktionen och bidrar till ytterligare korrosion samt frostsprängning av betongen. Dessutom kan korrosionen initieras av exponering för salter eller en sur miljö, vilket accelererar nedbrytningsprocessen. 

 

Oftast är grundorsaken till dessa skadeförlopp misstag vid utförande eller projektering vid byggskedet. Ett vanligt exempel är när betongen ovan armeringsjärnet inte uppfyller kraven för minsta täckande betongskikt. Nuförtiden jobbar vi med ett minimiskikt om 30 mm, med tolerans om 10mm – men under 1900-talet var 20mm det vanliga, vilket med toleranser och misstag kunde leda till faktiska täckande betongskikt på 10–15 mm vilket vi ser ofta i gamla konstruktioner. 

Vi stöter även på korrosionsskador i armering i betong med ordentliga täckande betongskikt, där karbonatiseringsprocessen inte är orsaken. Den vanligaste orsaken brukar vara felaktiga infästningar – t.ex för balkongräcken – på ovansidan som leder in fukt i betongen som spjälkar och spränger sönder betongen lokalt, med rostskador som följd. Andra orsaker kan vara undermålig och dåligt skyddad betong på ställen som utsätts för frysning, salter och avgaser – exempelvis i parkeringshus. Bästa exemplet på konstruktion med undermålig betong är Ölandsbron, där man blandade in östersjövatten vid tillverkningen av betongen – något som lett till omfattande renovering och underhåll av bron. Ett annat exempel kan vara en alkali-kiselreaktion om betongen innehåller ballast med reaktivt kisel som reagerar med alkalier (natrium och kalium) och vatten för att bilda voluminöst natriumsilikat och kaliumhydrat i gelform – lite förenklat; betong förvandlas till gel och förlorar därmed bärighet.

 

Även deformation vid byggskedet, pga undermåligt formbygge, eller felprojektering kan ha orsakat sprickor som leder in fukt, eller så har betongkonstruktionen utsatts för mekanisk åverkan eller för höga laster i förhållande till vad dragarmeringen klarar av att bära. Idag bygger man på ett helt annat sätt där armeringsmängderna har ökat och betongen är både frostsäker och i regel levereras färdigblandad från fabrik där ballast och anda ingående komponenter kontrolleras noga utifrån ändamålsenliga recept för varje projekts behov enligt de exponeringsklasser som man jobbar emot. Dessutom finns det strikta krav på utbildning och utförandecertifiering KLASS 1, vid gjutning av bärande konstruktioner i utomhusmiljö eller andra utsatta miljöer – som t.ex balkonger.

Kan skadad betong lagas?

Svaret på frågan om reparation av betongskador beror i huvudsak på skadans typ och orsak till skadan. Även omfattning och placering kan påverka, men är oftast sekundärt. Om den bärande armeringen generellt har förlorat sin bärighet är det svårt att göra något åt det utan att gjuta om konstruktionen. Men om den bärande armering inte har hunnit ta skada och ligger inbäddad i okarbonatiserad betong, brukar man för det mesta kunna reparera och förlänga livstiden med rätt metod och material. Många gånger finns det i betongkonstruktioner en ytligare s.k. sprickarmering som rostar sönder innan bärande armering börjar rosta. Denna fyller ingen bärande funktion men i.o.m. att den rostar spjälkar betongen sönder runt rosten och exponerar betongen längre in för vatten och luft, salter och avgaser.

Därför är det av yttersta vikt att snabbt undersöka och vidta rätt åtgärder när skador i betong väl börjar uppträda, speciellt om rostig armering framträder, för att aktivt förebygga dessa korrosionsrelaterade skador och säkerställa långsiktig hållbarhet i betongkonstruktionen.

 

Många gånger är det fullt möjligt att åtgärda skadorna, men först måste skadeorsaken fastställas, vilket görs genom en okulär besiktning och olika tester. Dessa tester inkluderar kontroll av karbonatiseringsdjupet och armeringens placering i förhållande till det förstnämnda. Beroende på vad det visar kan man behöva undersöka ytterligare faktorer som kan påverka konstruktionens bärighet och utsatthet. Om inte bärigheten i betongen har äventyrats på ett avgörande sätt, kan vi i regel renovera skadorna samt skydda konstruktionens vitala delar med olika karbonatiseringhämmande material – och på så sätt utöka livstiden rejält på t.ex. gamla balkonger – förutsatt att vi undersöker samt renoverar och skyddsbehandlar dem i tid. 

 

Att bedöma rätt åtgärder och renovera bärande konstruktioner i utsatta miljöer kräver ganska mycket erfarenhet och specialkunskaper utav de som undersöker och utför åtgärderna. Därför blir tyvärr alltför många konstruktioner lättvindigt utdömda för skrotning och omgjutning, utan att ett realistiskt renoveringsalternativet kommer fram. Detta är synd då en rätt utförd livstidsförlängning av t.ex. balkonger, förutom ren ekonomisk vint för fastighetsägaren, även innebär en stor miljövinst då balkongomgjutning innebär stor belastning på miljön och skapar mängder med emissioner. Om man med enkla och betydligt billigare medel kan skjuta fram en omgjutning 20-30 år i tiden, är det dessutom troligt att både transporter och material har blivit betydligt mer miljövänliga i.o.m. den snabba miljöteknologiska utvecklingen i samhället. 

 

Eftersom de första skadorna i sig orsakar mer djupgående skador i konstruktionen är det betydligt billigare och miljövänligare att snarast ta itu med dem för rätt åtgärder och underhåll. Då finns även möjlighet att förlänga konstruktionens livstid maximalt, för en billig peng. Precis som med en bil som får sin första lilla rostfläck, behöver åtgärdas direkt och orsaken till den utredas och åtgärder sättas in i tidigt skede för att undvika ytterligare rostning. Vid undersökningsfasen kan vi även se om det föreligger skadliga felaktigheter i konstruktionen, t.ex. räckesinfästningar som leder in vatten m.m. in i konstruktionen och föreslå åtgärder för att hindra allvarliga skador.

Innehåll

Text av:

Toni profilbild

Toni Vanhatalo

Arbetschef

Toni Vanhatalo, erfaren företagsledare inom arbetschef- och platsledningsroller, specialiserad inom betong-, fasad- och energiutredning. Expert på åtgärds- och underhållsplaner med fokus på miljö- och kvalitetssäkring inom olika projekt."

Dela artikeln:

Läs mer

Vill ni komma i kontakt med oss?

Kontakta oss direkt på telefon eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontaktformulär

Mer om dig:
Du kontaktar oss som:
Ditt meddelande: