Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetsledning (ISO 14001 och ISO 9001)
Vi arbetar systematiskt med att bibehålla och förbättra vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. En självklar del är kontinuerliga utbildningar inom området, där utbildningarna ”Arbetsmiljöansvarig inom byggprojekt”, samt ”miljöansvarig inom byggprojekt” hos Byggmästareföreningen i Stockholm är centrala.

Våra ledningssystem för miljö och kvalitet ansluter till standarderna ISO 14001 och ISO 9001, där det är centralt att identifiera viktiga miljö- och kvalitetsaspekter, där stor skillnad kan göras.

Minimering av osorterat avfall, minimering av energianvändning och koldioxidutsläpp, samt prioriterande av miljövänliga hållbara material ligger i topp i vår prioritering vid planering av arbeten.

Tydlighet i kommunikation och offerter till kunder, noggrann kommunikation och kontinuerlig fortbilning i de egna leden, samt val av funktionella material och metoder räknas in i viktiga kvalitetsaspekter, som vi ständigt utvecklar inom ledningssystemet.

För vår egen och för våra kunders säkerhet har vi i våra ledningssystem för miljö och kvalitet även införlivat ett viktigt kapitel som berör vårt systematiska arbetsmiljöarbete, vars fokus ligger på att skapa trivsel för både personal och boende samt förebygga olägenhet och risker för skador och olyckor.

Boende-miljö under och efter byggprojekt
Miljön i nära anslutning till arbetsplatsen är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i planerandet och utförandet av byggprojekt. Därför har vi i vårt miljöledningssystem införlivat åtgärder för att t.ex. minska risken för damm-spridning och negativ bullerpåverkan för de boende i berörda fastigheter. Ställningar och arbetsområden vävs in med lämpligt material beroende på arbetets art. Kompressorer och dyl. är ljuddämpade. Även val av material och rekommendationer av material och metoder, sker utifrån ett hänsynstagande till en god boendemiljö. Andra viktiga aspekter som vi tar hänsyn till är daglig städning vid entréer och dylika områden där boende dagligen måste passera, och som inte kan stängas av. Med rätt fokus kan mycket enkla åtgärder göras för att ansenligt förbättra närmiljön.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering